Louise Lagerling

KBT och modern psykodynamisk psykoterapi Stockholm

Boka Terapi idag

Befinner du dig i en kris, känner hopplöshet eller vill ge dig själv en ny start? Då kan psykoterapi vara något för dig. Jag tar emot personer från alla åldersgrupper med varierande problematik.

Jag erbjuder en kombination av KBT och modern psykodynamisk psykoterapi för att både kunna hjälpa dig att förstå din historia och hur den har präglat dig samt ge dig konkreta verktyg för att komma igång med att förändra och förbättra ditt liv.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi har sin grund i psykoanalytisk teori och ett humanistiskt synsätt. Att människan har ett omedvetet inre liv som till stor del har formats av nära relationer både under uppväxten och fortlöpande under livet. Om du kan förstå vad som har format dig i dina relationer så kan du också få en bättre förståelse för dig själv och den du är idag. Insikt är en förutsättning för att kunna ta de viktiga stegen till förändring och få möjlighet att leva ditt liv fullt ut.

Min målsättning är att skapa en god och förtroendefull samarbetsrelation mellan dig som klient och mig som terapeut. Tillsammans med mig ska du kunna känna dig trygg i att utforska det som du är nyfiken på i ditt liv. Genom att förstå hur vi en gång i tiden formades kan vi bättre förstå vilka vi har blivit idag och vad vi behöver förändra för att må bättre.

KBT

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsmetod som är inriktad på att förbättra nuet genom att försöka förstå och förändra tankar, känslor och beteendemönster som kan vara nedbrytande och hindrande för individen. Varje behandling är unik och vi kommer att utgå från dina problem och tillsammans utforska vad som kan förbättra din livssituation.

Att kunna hantera sina problem i vardagen utanför terapirummet är ett viktigt inslag i en KBT- behandling och därför arbetar man ibland med hemuppgifter. Vi kommer konkret att undersöka vilka faktorer som kan förändras här och nu i samspelet mellan dig som individ och din omgivning för att din livssituation ska förbättras.

Att människor har en naturligt drift att vilja utvecklas är en genomgående grundsyn inom KBT. För att komma förbi de hinder som står i vägen finns psykoterapeuten som hjälp och stöd.

KBT och psykodynamisk psykoterapi bygger på ett förtroendefullt samarbete

Ett förtroendefullt samarbete innebär att du som klient i mötet med mig som psykoterapeut  upplever att jag är engagerad och nyfiken samt att jag vill förstå din situation och dina utmaningar.

En annan grundförutsättning för ett förtroendefullt samarbete är att jag som psykoterapeut inte värderar eller bedömer det som berättas, du ska känna dig helt trygg i rummet. Samarbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande för att förstå mening och sammanhang och varför ditt liv inte är så som du önskar att det ska vara.

Vanliga problem som vi kan arbeta med

Stressrelaterade problem

När omgivningens och dina egna krav överstiger din prestationsförmåga under en längre period så ökar sårbarheten för att utveckla stressrelaterade problem. Risken för stress ökar exempelvis när man känner sig otrygg, upplever en känsla av meningslöshet eller när du upplever att du inte har kontroll.

Stress är egentligen en ursprunglig och naturlig reaktion och kroppens sätt att bemöta hot och fara. Genom att sätta alla sinnen i beredskap med en kamp- flykt- eller frysrespons så ökar vi våra möjligheter att överleva. Dagligt grubbleri, oro och negativa tankar är vanliga orsaker till ökad stress.

Bakomliggande faktorer kan vara problem på arbetsplatsen, relationsproblem , sjukdomar eller ekonomiska svårigheter. Symtom på varaktig, hög stress kan bl a vara trötthet, hjärndimma, försvagat immunförsvar, ångest, överkänslighet, rastlöshet och koncentrationssvårigheter.

Återhämtning handlar till stor del om att lära sig hushålla med sin energi och att hitta en god balans mellan aktivitet och vila. Insikt om sårbarheter för utmattning är också en viktig del av arbetet. Vi kan tillsammans utarbeta ett hållbart upplägg för detta.

Låg självkänsla

Låg självkänsla har ofta en omfattande och djupgående inverkan på våra liv. Rädslor och självtvivel kan begränsa oss så att vi inte förmår att göra de saker vi vill göra och våra relationer blir ofta lidande.

Vanliga känslor är skam och skuld och ibland kan vi uppleva oss vara otillräckliga eller till och med värdelösa. Försök att hantera en låg självkänsla handlar ofta om en bristfällig förmåga till sund gränssättning där vi till exempel tar för stort ansvar för andras mående eller där vi själva blir utnyttjade. För vissa personer kan en låg självkänsla innebära kommunikationssvårigheter, rädsla att ta plats i rummet och ibland social fobi.

Att arbeta terapeutiskt med sin självkänsla handlar om att ge sig själv en chans till sundare relationer både med sig själv och med andra. En ökad förmåga till ett empatiskt och tillåtande förhållningssätt i kombination med en förbättrad förmåga att sätta gränser får ofta en genomgripande effekt på vår upplevda livskvalitet. En god självkänsla ökar förutsättningarna för att inte bara våga drömma utan för att även kunna formulera och uppnå olika mål i livet.

Relationsproblem

Meningsfulla relationer är av stor vikt för vårt välmående. Att kunna dela både glädje och sorg, stötta och bli stöttad samt att få ta emot och ge bekräftelse och omtanke. En sund relation präglas av en jämvikt mellan båda parter, där båda över tid ger lika mycket och där båda upplever sig vara lika värdefulla för den andra.

Problem med relationer är en av de vanligaste orsakerna till varför man söker terapi. Det handlar ofta om otydlig gränssättning och tillitsbrist. Problem kan t ex finnas i relationer på arbetsplatsen, med vänner och i familjen. Vanligt i romantiska relationer är att den ena parten känner sig åsidosatt och exkluderad och den andra upplever sig trängd och ifrågasatt.

Med terapi kan vi få ökad förståelse för våra relationsmönster. Vi kan också lära oss att hitta bättre förhållningssätt i konfliktsituationer och bli  tydligare med gränssättning så att vi kan skapa tryggare och mer  tillitsfulla relationer.

Oro och ångest

Orostankar är något som vi alla brottas med emellanåt. Konstruktiv oro hjälper oss att förbereda oss för utmaningar och ta tag i problem. Oro kan emellertid bli en ofrivillig vana där vi kan hamna i både katastroftankar om framtiden och ältande om det som har varit. Oro dränerar oss på energi och tar fokus ifrån annat. Oro kan kännas som en klump i magen och som en rastlöshet i kroppen.  

Ångest är en starkare form av oro och kan många gånger handla om tillbakahållen rädsla och känsla av otrygghet. Ångest har ofta en stark fysisk påverkan på vår kropp i form av tryck över bröstet, hjärtklappning, andnöd, yrsel och svettningar. Att få en ångestattack eller panikattack som det också kallas kan vara en mycket skrämmande upplevelse även om den i sig inte är farlig och alltid övergående.

Både oro och ångest kan bidra till att du undviker sådant som du egentligen skulle vilja klara av. Att arbeta  med oro och ångest handlar därför till stor del om att lära sig bemöta sina rädslor och att hitta förhållningssätt  till dem. När du lär dig att hitta lugnet i dig själv så har du också  bättre förutsättningar att klara av de utmaningar som du vill i livet.   

Nedstämdhet och depression

Nedstämdhet känner vi alla emellanåt, ofta i samband med upplevda förluster eller stress. Symtomen kan vara energibrist och svårigheter att motivera sig. Vanligt är också att drabbas av självtvivel och känslor av otillräcklighet. Vid mer bestående nedstämdhet kan man behöva söka hjälp för att hitta sätt att få tillbaka motivationen, självförtroendet och energin.

Att drabbas av depression är ganska vanligt, cirka 20 % av befolkningen har någon gång upplevt det. Vanliga  symtom är orkeslöshet, passivitet, avtrubbning och en  känsla av uppgivenhet. Depression behöver man ofta hjälp med att ta sig ur.

Med KBT kan vi  skapa en aktivitetsplan där vi gradvis introducerar meningsfulla och energigivande aktiviteter i vardagen i kombination med avslappningsövningar. Vill man gå lite djupare kan vi även  arbeta med självkänslan och tidiga präglingar som ofta kan ha en påverkan vid depression.

Känsla av meningslöshet

Känslor av meningslöshet får ofta en omfattande negativ påverkan på våra liv. Många beskriver det som att de känner sig avtrubbade och känslomässigt otillgängliga. Andra har beskrivit det som att de inte lever livet på  riktigt. Vanligt är också att man upplever att man inte riktigt känner sig själv och inte heller vet vad man vill ha ut av livet.

Ofta har man känt på det här sättet en längre tid. I terapin kan vi då gå tillbaka till  uppväxten och utforska vad det kan finnas för präglingar därifrån som har bidragit till att du inte riktigt har fått möjlighet att lära känna  dig själv från början.  Kanske har du tidigt i livet upplevt att du behöver ta mycket ansvar för andra eller kanske har du fått klara dig själv.

I terapi med mig kan vi tillsammans arbeta med att förstå din historia och hur den har präglat dig. Vi kommer också hjälpas åt med att ta reda på vem du egentligen är när du är  i ditt ”barfotajag” så som det var  menat från början.

Licensed psychotherapist | psykoterapeut östermalm | kbt terapi östermalm

Om mig, Louise Lagerling, Legitimerad psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av psykoterapi och samtalsstöd. Jag är också diplomerad coach och har en bakgrund från näringslivet som rekryterare, jobbcoach och utbildare. Jag är även utbildad yogainstruktör och har ett holistiskt synsätt på hälsa. Under åren har jag kommit att arbeta mycket med förändringsarbete för att hjälpa personer att hitta tillbaka till sin styrka, livskraft och glädje.

Betyg och recensioner

Kontakt

Du är varmt välkommen att mejla eller ringa mig för en första förutsättningslös kontakt. Jag tar emot i trevliga lokaler centralt i Stockholm.