Louise Lagerling

Vilken typ av terapi ska jag välja?

“Känner du dig överbelastad av livet? Känner du dig orolig? Det kan vara utmanande att hantera sin mentala hälsa, särskilt om du inte vet vart du ska vända dig eller hur du ska börja arbeta med att förändra dig själv.

En erfaren och inkännande terapeut kan vara till hjälp. Det finns många olika terapier tillgängliga, beroende på vad du vill uppnå. En mix av flera terapeutiska inriktningar kan ofta ge goda resultat i en terapeutisk process.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi kan hjälpa personer att identifiera omedvetna föreställningar och präglingar som har sitt ursprung i barndomen och som påverkar oss i vårt vuxna liv. T ex hur vi ser på oss själva, hur vi beter oss i relationer samt hur vi hanterar våra känslor. En person som t ex har vuxit upp i en miljö där de närstående har koncentrerat sig på prestation och kritiserat snarare än uppmuntrat, kan komma att drabbas av prestationsångest, perfektionism och en kritisk självbild.

Med psykodynamisk psykoterapi kan vi bli hjälpta att se på oss själva med en mer nyanserad blick och få en djupare förståelse för varför vi är som vi är. När vi förstår varför vi har präglats på ett visst sätt är det också lättare att se att det finns andra sätt att förhålla sig på.

Personer som upplever problem med självkänslan och som under livets gång har haft återkommande utmaningar i relationen till sig själv och andra kan ofta ha stor nytta av psykodynamisk psykoterapi. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och går till roten av problemen med målet att skapa förutsättningar för varaktiga förändringar.

Beteendeterapi

Beteendeterapi fokuserar mer på här och nu, till skillnad från psykodynamisk terapi. Mindre vikt läggs på orsakerna till ett beteendes uppkomst och mer på klientens beteendemönster i vardagen. Man arbetar t ex med att utmana undvikande beteende genom att i små doser exponera klienten för de rädslor som finns och som har fått en negativ inverkan på klientens livskvalitet. På så sätt kan man som klient lära sig att vara i situationer som tidigare kanske har varit otänkbara.

Personer med tvångssyndrom, missbruksstörningar och fobier kan dra nytta av beteendeterapi.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Premissen att våra tankar, känslor och beteenden är sammankopplade och påverkar varandra är tongivande inom kognitiv beteendeterapi.

I en KBT-terapi diskuterar du tankar som har en negativ inverkan på dig med din terapeut. Tillsammans med din terapeut kan ni kartlägga negativa tankar kopplade till vissa situationer samt de känslor och beteenden som dessa tankar väcker.

Målet är att få en ökad insikt om begränsande tankar som vi har och de känslor och beteenden som följer på dem samt att få hjälp att förändra dessa processer. När vi kan tänka mer stöttande och empatiskt så blir det också lättare att känna oss tryggare i oss själva och i relationer med andra.

KBT kan vara fördelaktigt för dem som lider av humörstörningar, ångest, ätstörningar och OCD.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Denna typ av terapi, som ursprungligen skapades som en specifik behandling för emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), koncentrerar sig på hjälpa klienten att förvärva coping-mekanismer. Termen “”dialektik” syftar på en logisk diskussion av idéer och synpunkter, och målet är att lära sig att hantera och acceptera utmanande tankar, känslor och beteendemönster. Förhoppningen är att klienten ska kunna känna sig tryggare i att hantera de olika situationer som kan uppstå och med en bättre förståelse för egna och andras mående.

Humanistisk terapi

Humanistisk terapi

I en humanistisk psykoterapi så pratar man om vad som händer i ens liv och också hur man skulle önska att livet såg ut. Ofta sveper man över större frågor än i t ex KBT. Med terapeutens stöd får man hjälp att sätta ord på sådant som man kanske inte har  varit medveten om tidigare, t ex drömmar och längtan men även rädslor och begränsningar.

Boka Terapi idag

Befinner du dig i en kris, känner hopplöshet eller vill ge dig själv en ny start? Då kan psykoterapi vara något för dig. Jag tar emot personer från alla åldersgrupper med varierande problematik.

Jag erbjuder en kombination av KBT och modern psykodynamisk psykoterapi för att både kunna hjälpa dig att förstå din historia och hur den har präglat dig samt ge dig konkreta verktyg för att komma igång med att förändra och förbättra ditt liv.

Hur ska du välja?

Vi rekommenderar att du börjar med vilka problem eller ämnen du vill diskutera för att bestämma den idealiska terapin för dig.

Fundera på:

  • Är mina problem mer avgränsade eller har de varit återkommande?
  • Vill jag arbeta uppgiftsorienterat med hemläxor eller behöver jag framför allt få prata?
  • Hur mycket tid och engagemang är jag villig att investera i min terapi?

Kontakt

Du är varmt välkommen att mejla eller ringa mig för en första förutsättningslös kontakt. Jag tar emot i trevliga lokaler centralt i Stockholm.